spillet om spiritusbevillingen

Optakten
Situationen begynder at spidse til i starten af 2009, hvor Restauratørforeningen, under henvisning til konkurrenceforvridning, henvender sig til myndighederne med krav om, at foreninger, der sælger alkohol under deres arrangementer, underlægges samme regler som restauratørerne. Herunder bl.a. erhvervelse af såvel næringsbrev som spiritusbevilling. Hidtil har foreningen benyttet sig af såkaldte lejlighedsbevillinger, dvs. tilladelser fra myndighederne til at sælge alkohol på præcis de dage arrangementerne afholdes. I alle landets politikredse udstedes uden problemer typisk 8-12 lejlighedsbevillinger pr. år pr. forening. Lige på nær Nordsjællands Politikreds. For pga. presset fra Restauratørforeningen beslutter den at reducere dette tal til 4. Som en ekstra begrænsning beslutter politikredsen endvidere omtrent samtidig, at den kun vil administrere een permanent alkoholbevilling pr. geografisk lokalitet.

Dette komplicerer sagen betydeligt, fordi der er fire foreninger med adresse på Ellegården. I hvert fald to af dem – hvoraf vi er den ene – er dybt afhængige af en alkoholbevilling. Desværre er det ikke os, der har den ene bevilling. Den har en af de andre foreninger nemlig for længst erhvervet sig på helt lovlig vis. Den daværende bestyrelse søger derfor i juni 2009 at løse problemet ved at kræve obligatorisk medlemskab af foreningen for at deltage i arrangementerne. På den måde bliver der principielt tale om lukkede arrangementer, som dermed slet ikke kræver spiritusbevilling. Længe går der dog ikke, før fremgangsmåden bliver kendt ugyldig af myndighederne efter yderligere pres fra restauratørerne. Dermed er foreningen atter afhængig af lejlighedsbevillingerne. Men dem kan vi jo kun få fire af pr. år. Ikke nær nok til at dække vores behov. Nu er gode råd ved at være dyre.  

I starten af 2010 modtager foreningen en skriftlig og knivskarpt formuleret opfordring fra Nordsjællands Politi til enten at få ordnet sine forhold omkring udskænkning af spiritus eller imødese meget store bøder, dersom den sælger alkohol uden bevilling. Bestyrelsen indser efter alt at dømme definitivt situationens alvor i begyndelsen af marts måned, hvor den har brugt 2 ud af sin kvote på 4 lejlighedsbevillinger for 2010. Den beslutter derfor at afholde marts-arrangementet, aflyse april-arrangementet og bruge den sidste på afslutningsarrangementet i maj. Men hvad så med arrangementerne, når den nye sæson starter efter sommerferien?   

En ny begyndelse
Efter mere end et år med stadig stigende pres fra myndighederne får brevet den daværende bestyrelse til at kaste håndklædet i ringen og træde tilbage. Dog uden formelt at opløse foreningen. Derfor beslutter en lille gruppe på tre personer med tæt tilknytning til foreningen at forsøge at få foreningen tilbage på sporet. Hen over sommeren får dette “skyggekabinet” tilgang af en enkelt person mere udefra. 

Via hjemmesiden indkalder skyggekabinettet til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det fremhæves, at foreningen lukker, hvis ikke der bliver valgt en ny bestyrelse. På generalforsamlingen møder omkring 15 personer op. Den vælger en ny bestyrelse og støttegruppen suppleres med 3 personer. Nu kan kampen fortsætte (klik evt. her for at finde referatet af den ekstraordinære generalforsamling).    

Udgangspunktet for den nye bestyrelse er, at vi simpelt hen bare SKAL! bruge en spiritusbevilling, at lejlighedsbevillinger er yt samt, at der kun er een spiritusbevilling til rådighed, som en anden af foreningerne sidder på. Det besluttes at gå uden om Nordsjællands Politikreds og i stedet åbne en direkte dialog med Furesø Kommune. Et rigt kulturliv må alt andet lige være i kommunens interesse. Formålet med dialogen er således sammen at finde ud af, hvordan det kan lade sig gøre inden for de givne rammer. På et ret tidligt tidspunkt i dialogen får et lyst hoved en idé: Hvorfor ikke placere Ellegårdens spiritusbevilling i en fælles forening for alle de foreninger, der godt kunne tænke sig at sælge alkohol ved deres arrangementer? På den måde kan de enkelte foreninger hver især bruge bevillingen til deres respektive arrangementer. Dette kræver “bare”, at den forening, der sidder på spiritusbevillingen afgiver den og at myndighederne – Nordsjællands Politi og Furesø Kommune – siger god for konstruktionen. Ikke verdens nemmeste mission, men heller ikke totalt håbløs og det er i øvrigt vores eneste mulighed. Så det er bare at komme igang. For at bevare opmærksomheden fra omverdenen besluttes også, at alle fremskridt og ændringer i situationen, store som små, skal kommunikeres ud på hjemmesiden:

Selve forløbet
24.09.2010 – Ny bestyrelse valgt (meddelse på web’en)
På foreningens ekstraordinære generalforsamling d. 24/9-2010 blev der valgt en helt ny bestyrelse og støttegruppen blev forstærket af nye kræfter. Desuden blev der vedtaget en række ændringer i foreningens vedtægter. Vi er i sagens natur virkelig glade for, at foreningen nu igen er rustet til at tage de udfordringer op, som vi står overfor. Sagen er, at vi p.t. reelt er afskåret fra at afholde de arrangementer, der ellers i mere end 15 år har været en fast del af Farums kulturliv. Flere ting skal falde i hak for at det kan lade sig gøre igen. Herunder ikke mindst formalia omkring salg af øl og vin, som foreningens økonomi er meget afhængig af.  

14.10.2010 – Dialogen intensiveret (meddelse på web’en)
Siden den ekstraordinære generalforsamling har foreningens bestyrelse intensiveret dialogen med de kommunale myndigheder i Furesø Kommune samt andre relevante instanser  i bestræbelserne på atter at sætte foreningen i stand til at gennemføre arrangementer. Situationen er som tidligere nævnt, at vi p.t. ikke har tilladelse til at sælge øl og vin til vores arrangementer. Uden den kan vores økonomi ikke hænge sammen. Men vi arbejder hårdt på sagen. Sagen lige nu er, at der er to konkrete løsningsmodeller i spil. Som sådan ser vi alt i alt på fremtidsmulighederne fulde af fortrøstning og ser i den grad frem til den dag, hvor vi atter kan samles og slippe nostalgien løs på Ellegården.

21.10.2010 – Et gennembrud (meddelse på web’en)
20/10 nåede Furesø Kommune og en række lokale foreninger, heriblandt Route 66, til enighed om at etablere et organ, der får til opgave at administrere Ellegårdens alkoholbevilling. Aftalen er lidt af et gennembrud, fordi det dermed bliver muligt for flere foreninger, heriblandt Route 66, at deles om den ene tilladelse til at udskænke øl og vin, som Ellegården er bevilget.  Mere konkret er der kort fortalt indgået aftale om dannelse af en art fællesforening, hvis eneste formål bliver at administrere Ellegårdens alkoholbevilling. Medlemmer af denne forening bliver repræsentanter fra andre foreninger med ret til at bruge Ellegården, der gerne vil have mulighed for at tilbyde deres medlemmer øl og vin under deres arrangementer. Furesø Kommune har udtrykt meget stor tilfredshed med løsningen, der også bakkes op af Nordsjællands Politi. Der forestår nu et arbejde med at bringe alle praktiske og juridiske aspekter omkring den nye forening i orden. Men vi er kommet et stort skridt videre :-).   

31.10.2010 – Og fremad det går (meddelse på web’en)
Endnu et stort skridt taget på vejen til det forjættede land. Vedtægterne for den forening, der skal administrere Ellegårdens alkoholbevilling foreligger nemlig nu i et udkast, som både Furesø Kommune og Nordsjællands Politi efter alt at dømme kan tilslutte sig. Af udkastet fremgår bl.a. at foreningen får navnet ”Ellegårdens Bevilling” og at dens medlemmer bliver personer, der er godkendt af myndighederne til at bestyre Ellegårdens alkoholbeviling under arrangementer, hvor der sælges øl og vin. Vedtægterne rummer også forskellige andre kriterier for denne personkreds. Konstruktionen betyder i praksis, at hver forening låner Ellegårdens Bevillings alkoholbevilling til sine arrangementer mod at stille egen godkendt bestyrer til rådighed. Næste skridt bliver at vedtægterne skal vedtages/godkendes. Vi i Route 66 kan ikke andet end være superglade og tilfredse med det resultat. Især med tanke på situationen som den så ud for ca. 5 uger siden.

18.11.2010 – Papirmøllen maler! (meddelse på web’en)
Siden vedtægterne for foreningen ”Ellegårdens bevilling” kom på plads, er de personer fundet, som i første omgang skal kunne fungere som bestyrere under arrangementerne. Der er til Nordsjællands Politi fremsendt ansøgning om spiritusbevilling og bestyrergodkendelser. Næringsbrev er erhvervet. Kort sagt – vi har gjort alt, hvad vi er blevet bedt om. ALT hvad fremsendes kan er nu fremsendt. Drømmescenariet for os lige nu er, at Nordsjællands Politi ikke finder mangler i materialet og indenfor få uger videresender det med anbefaling om godkendelse til Furesø Kommune. Næste skridt bliver så kommunens godkendelse. Men i og med, at Furesø Kommune, lige som Nordsjællands Politi, har været en medspiller i hele forløbet siden generalforsamlingen, satser vi hårdt på, at det kommer til at gå glat. Især  fordi kommunen har udtrykt interesse for at få alt på plads omkring Ellegården til glæde for kulturlivet. Vi tør derfor efterhånden godt forsigtigt vove det ene øje og tænke den tanke, at det måske ikke længere så meget er et spørgsmål, om vi kommer i gang igen som hvornår vi gør det. 

12.12.2010 – En underskrift fra målet! (meddelse på web’en)
Nordsjællands Politi har nu gennemgået vores ansøgningsmateriale og fandt frem til tre forhold, som skulle yderligere præciseres. De to af dem var rene småting, som allerede er bragt i orden. Den sidste ting er, at det skal dokumenteres, at Furesø Kommune kender foreningen ”Ellegården Bevilling” og tillader den at bruge Ellegården som forretningssted. Dette anser vi dog heller ikke for et reelt problem. Furesø Kommune har jo selv været med til at udvikle konstruktionen omkring Ellergårdens alkoholbevilling, herunder dannelsen af ”Ellegårdens bevilling”, og  kender altså kort sagt udmærket godt foreningen. Det fremgår bare ikke af sagens akter. Vi har foreslået en formulering, og hvis kommunen går med til den, skal den bare skrive under. Med lidt lykke og lidt held er vi altså reelt blot een eneste underskrift fra at være i mål. På den måde er listen over ting, der skal bringes i orden, for at vi kan begynde at afholde arrangementer igen, efterhånden ved at være temmelig kort :-)).  

27.01.2011
En skriftlig spiritusbevilling fra Furesø Kommune er “Ellegårdens Bevilling” i hænde.

Vi er i M-Å-Å-L!!!!

28.01.2011
Route 66 afholder sit første arrangement i 8 måneder med “The Jitterboys” på plakaten.