Vedtægter

(Klik her for at finde vedtægterne i pdf-format)

1. Foreningens navn er ROUTE 66 – FARUM’s 60’er KLUB, og dens hjemsted er Farum i Furesø kommune.

2. Det er foreningens formål at udbrede kendskabet til og forståelsen for førtidig popmusik som kunstart, med hovedvægten lagt på 60’er musikken. Dette, dels ved at skabe et samlingssted for interesserede ved et månedligt arrangement fra september til maj og dels ved at donere et evt. overskud af nævnte aktiviteter til Furesø Musikskole eller en anden tilsvarende lokal organisation.

3. Medlemskab opnås ved indmeldelse og betaling af kontingent. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Medlemskabet er gyldigt for én sæson. Minimumsalder for medlemskab er 25 år.

3a. ”Børn” mellem 18 og 25 år kan gæste klubben ifølge med mindst én af forældrene.

3b. Medlemskabet er strengt personligt og må kun benyttes af dets rette ejer.

4. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte.

4a. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling senest i august måned. Indkaldelse sker gennem e-mail med mindst 14 dages varsel.

4b. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter begæring om det – eller efter bestyrelsens skøn.

4c. Ændringer i foreningens vedtægter kan kun ske med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.

4d. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før og de skal fremsættes skriftligt. (spørgsmål behandlet under punktet eventuelt kan ikke vedtages på generalforsamlingen).

4e. Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens reviderede regnskab.
4. Kontingent.
5. Valg af bestyrelse (med angivelse af hvem der er på valg).
6. Valg af revisor.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

5. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, hvis medlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen. Formand og næstformand kan ikke afgå i samme år.

5a. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, heraf formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening. Tegningsretten kan uddelegeres.

5b. Bestyrelsen beslutter sæsonens arrangementer.

6. Opløsning af foreningen kan kun besluttes på en ekstraordinær generalforsamling.

6a. Ved opløsning af foreningen skal et eventuelt overskud tilfalde Furesø Musikskole eller en tilsvarende lokal organisation.

7. Foreningen hæfter for sine forpligtelser alene med foreningens formue.

Vedtaget på generalforsamlingen 24. juni 1999.
Ændret på generalforsamlingen 24. september 2010.
Ændret på generalforsamlingen 21. juni 2011.
Ændret på generalforsamlingen 16. august 2012.
Ændret på generalforsamlingen 19. august 2019.